Strona główna \ Regulamin

Regulamin WITRYNY

Preambuła

Alkohol szkodzi zdrowiu.

Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu ograniczać lub wyłączać praw konsumentów, przysługujących na mocy wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. Zapisy Regulaminu mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. W przypadku niezgodności Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy i należy je stosować.

Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta.

I.                   Postanowienia ogólne

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady korzystania z witryny https://debowa.sklep.pl, służącej do komunikacji, prezentacji informacji i zamawiania produktów dostępnych w Sklepie stacjonarnym w sprzedaży detalicznej.
 2. Witryna przeznaczona jest dla osób, które ukończyły 18 lat. Jeżeli nie masz ukończonych 18 lat, opuść witrynę.
 3. Sprzedawca prosi o zapoznanie się z Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z Witryny. W przypadku braku akceptacji Regulaminu w całości lub w części, Sprzedawca prosi o niekorzystanie z Witryny. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść w całości.
 4. Witryna jest prowadzona przez firmę Acorn2Oak, wykonującą działalność gospodarczą w Kaszczorze kod 64-234, gmina Przemęt, przy ul. Koszykowej 5, NIP 923-101-00-61, REGON 302106220
 5. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż w Sklepie napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, typu B i C.
 6. Regulamin jest skierowany do konsumentów, jak i do przedsiębiorców, korzystających w witryny (z wyjątkiem rozdziału XI, który jest skierowany wyłącznie do przedsiębiorców)
 7. Miejscem zawierania Umowy sprzedaży jest Sklep, działający pod adresem 64-234 Kaszczor, ul. Koszykowa 5. Dane kontaktowe (telefon, mail) znajdują się na stronie https://debowa.sklep.pl/kontakt/.
 8. Niniejszy regulamin jest Regulaminem, o którym jest mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 9. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym, a także dokonywania jakichkolwiek ingerencji w treści lub kod zawarty w witrynie bez zgody Sprzedawcy.
 10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

II.                 Definicje

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

 1. Sprzedawcy – rozumie się przez to firmę Acorn2Oak, działającą w Kaszczorze, gmina Przemęt, przy ul. Koszykowej 5, NIP 923-101-00-61, REGON 302106220.
 2. Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której przepisy przyznają zdolność prawną i zdolność do czynności prawnej, która składa Zamówienie w Sklepie za pośrednictwem Witryny.
 3. Sklepie – rozumie się przez to stacjonarny sklep detaliczny, prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem 64-234 Kaszczor, ul. Koszykowa 5
 4. Regulaminie – rozumie się niniejszy regulamin.
 5. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.
 6. Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów, w formie elektronicznej, określonych przez Zamawiającego do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem.
 7. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny Towarów prezentowanych w Witrynie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają obowiązujące podatki.
 8. Witryna – witryna pod adresem internetowym https://www.debowa.sklep.pl. Witryna jest wirtualną przestrzenią w internecie, powstałą w wyniku kompilacji kodu programu i nie można przypisać jej właściwości miejsca czy adresu geograficznego.
 9. Użytkownik – każda osoba odwiedzające Witrynę.
 10. Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) oraz hasłem, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Użytkownika, który zarejestrowała się na Witrynie.
 11. Gość – Użytkownik niezarejestrowany, który dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny.

III.              Warunki korzystania z Witryny

 1. Korzystanie z Witryny jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:
  1. komputer, smartfon, tablet, lub analogiczne urządzenie elektroniczne z systemem operacyjnym
  2. dostęp do Internetu
  3. przeglądarka internetowa, z odpowiednimi rozszerzeniami i wtyczkami
  4. aktywne konto e-mail – do składania zamówień
 2. Użytkownik zobowiązany jest w szczególności do:
  1. niedostarczania i nieprzekazywania za pośrednictwem Witryny treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści wulgarnych, propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;
  2. korzystania z Witryny w sposób nie zakłócający funkcjonowania Witryny
  3. niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie za pośrednictwem Witryny niezamówionej informacji handlowej (spam)
 3. Użytkownik może założyć Konto w Witrynie. Czynności rejestracyjne (utworzenie Konta) dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Witrynie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła, zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.
 4. Sprzedawca może pozbawić Użytkownika prawa do korzystania z niektórych funkcji Witryny, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Użytkownika, w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, a w szczególności, gdy Użytkownik:
  1. podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Użytkownika;
  2. dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w Regulaminie
 5. Użytkownik, którego Konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu, komunikatów i danych, w związku ze świadczonymi usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych za pośrednictwem Witryny

IV.             Ceny

 1. Wszystkie produkty prezentowane w Witrynie są nowe, oryginalnie zapakowane i nie posiadają wad. Towary są w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.
 2. Ceny produktów w Witrynie są wyrażone w złotych polskich i są cenami brutto, tj. zawierają obowiązujące podatki.
 3. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.
 4. Ceny produktów w Witrynie nie zawierają kosztów dodatkowego zabezpieczenia i przygotowania zamówionych Towarów do odbioru przez pełnomocnika Zamawiającego, lub przesyłki, jeżeli dotyczy. Usługa taka jest świadczona na życzenie Zamawiającego przez firmę kurierską, zgodnie z cenami podanymi podczas składania Zamówienia.
 5. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę za produkty oraz koszty zabezpieczenia i dostarczenia lub przesyłki Zamówienia, zgodnie z wybranym przez Zamawiającego sposobem odbioru Zamówienia.
 6. Informacje podane w Witrynie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen oferowanych Towarów oraz usług. Zmiana cen nie ma wpływu na Zamówienia przyjęte do realizacji przed wprowadzeniem zmian cen.

V. Warunki dokonywania zamówień

 1. Wszystkie umowy sprzedaży, zawierane na podstawie Zamówień składanych za pośrednictwem Witryny, są zawierane i realizowane w Sklepie w Kaszczorze przy ul. Koszykowej 5, poczta 64-234 Przemęt.
 2. Zamawiający może złożyć Zamówienie w Witrynie
  1. Jako Gość – jednorazowo podając swoje dane, niezbędne do realizacji Zamówienia, na stronie podsumowania koszyka
  2. Z wykorzystaniem zarejestrowanego Konta
 3. Złożenie Zamówienia uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza Zamówienia (w szczególności podania wymaganych w formularzu poprawnych danych osobowych i adresowych, adresu e-mail -) oraz zapoznaniem się i akceptacją treści Regulaminu.
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub emailem.
 4. Złożenie Zamówienia przez Zamawiającego jest
  1. równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią
  2. tożsame z oświadczeniem Klienta, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz, że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży
 5. W razie wątpliwości odnośnie pełnoletności Zamawiającego, Sprzedawca może poprosić o jej potwierdzenie, a w szczególności o przesłanie skanu dowodu osobistego Zamawiającego z widoczną datą urodzenia. Brak zgody Zamawiającego upoważnia Sprzedawcę do anulowania zamówienia.
 6. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Zamawiającego od Sprzedawcy elektronicznego potwierdzenia przyjęcia do realizacji. Z zastrzeżeniem pkt. 6. poniżej, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień świąteczny, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym dniu roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.
 7. Sprzedawca zastrzega, że w okresach wzmożonych zakupów a w szczególności w okresie przedświątecznym, może ulec wydłużeniu czas potwierdzenia przyjęcie Zamówienia, oraz kompletowania Zamówienia do odbioru. Sprzedawca poinformuje o tym Klienta w Witrynie, jeżeli pomimo takiej informacji Klient złoży zamówienie, to oznacza to, że zaakceptował wskazany w witrynie lub formularzu wydłużony czas potwierdzenia lub kompletowania Zamówienia.
 8. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia Zamówienia lub anulowania złożonego Zamówienia w sytuacjach gdy:
  1. towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy
  2. podane przez Zamawiającego dane są błędne, niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości
  3. Zamawiający nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem
  4. Zamawiający złamał postanowienia Regulaminu, teraz lub w przeszłości
  5. po bezskutecznej próbach przez 3 dni robocze potwierdzenia szczegółów Zamówienia lub błędnych danych Zamawiającego
  6. pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu
 9. W razie wystąpienia chwilowego braku zamówionego Towaru, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.
 10. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.
 11. Do każdego Zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT (zgodnie z wyborem Zamawiającego). Dokument przekazywany jest Zamawiającemu lub jego pełnomocnikowi podczas odbierania Towarów ze Sklepu.
  1. Sprzedawca informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług obowiązującymi od dnia 1 stycznia 2020 r. Sprzedawca może wystawić fakturę na rzecz podatnika podatku lub podatku od wartości dodanej z numerem NIP Klienta wyłącznie, jeżeli przy składaniu zamówienia Klient poda swój numer NIP (VAT UE), w przeciwnym razie Sprzedawca nie będzie miał możliwości późniejszego wystawienia faktury z numerem NIP (VAT UE) Klienta.
 12. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja przez Zamawiającego odbywa się w dni robocze, w godzinach pracy Sklepu (zakładka Kontakt w Witrynie).
 13. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który założył Konto, po zalogowaniu ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.
 14. Sprzedawca dopuszcza możliwość rezerwacji towaru za pośrednictwem Witryny.
 15. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia Zamówienia do realizacji gdy Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania potwierdzenia.
 16. W przypadku nie przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Zamawiający zostanie poinformowany.

VI. Zasady płatności

 1. Zapłaty za zamówiony Towar Klient może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów
 2. Dostępnymi w Sklepie formami płatności są:
  1. gotówka – zapłata w tej formie może nastąpić w Sklepie przy odbiorze Towaru.
  2. szybki przelewem online w serwisie paynow mBank
  3. blik w serwisie paynow mBank  blik
  4. karty płatnicze: Visa, Visa Electron, Mastercard, Master Card Electronic, Maestro w serwisie BlueMedia s.a. Mastercard and Visa
  5. przelew tradycyjny bezpośrednio na podane niżej konto: mBank 25 1140 2004 0000 3102 7473 8396
 3. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, pośrednicy).
 4. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie blik i szybkich przelewów jest mBank s.a.
 5. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest BlueMedia S.A.
 6. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po zapłacie w kasie Sklepu, lub po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą dopłaty.

VII. Realizacja Zamówienia i Odbiór Towarów

 1. Termin przygotowania Zamówienia wynosi od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia Zamówienia. Jeżeli jednak Zamówienie opiewa na większą liczbę produktów oferowanych przez Sklep (od 10 do kilkudziesięciu / kilkuset sztuk), termin jego realizacji może wydłużyć się do 10 dni roboczych od daty jego złożenia. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Zamawiający jest informowany przez pracownika Sklepu o proponowanym terminie odbioru produktów.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności: przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą – data złożenia zamówienia jest liczona od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 3. Warunkiem przygotowania Zamówienia w w/w terminie jest podanie pełnych i poprawnych danych adresowych Zamawiającego, a w przypadku firm również numeru NIP.
 4. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Klientowi na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres email.
 5. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Zamawiającego oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest
  1. dokonanie całkowitej zapłaty za Towar, wcześniejsze lub najpóźniej w momencie odbioru Towaru w Sklepie
  2. pisemne potwierdzenie odbioru Towaru.
 6. Zamawiający zobowiązuje się odebrać zamówione Towary w Sklepie (64-234 Kaszczor, ul. Koszykowa 5) w godzinach jego pracy, podanych na stronie https://debowa.sklep.pl/kontakt/
 7. Zamawiający może odebrać Towar osobiście lub
  1. udzielić pełnomocnictwa pełnoletniej osobie fizycznej
  2. udzielić pełnomocnictwa podmiotowi niebędącemu osobą fizyczną (firmie kurierskiej)

 

 1. W przypadku odbioru przez Pełnomocnika, odbierze on w imieniu Zamawiającego zamówiony Towar ze Sklepu i dostarczy do wskazanego przez Zamawiającego w treści Zamówienia miejsca. Zaznaczając w treści zamówienia opcję wysyłki Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Klient oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu
 2. Wydanie Towarów Zamawiającemu przez Sprzedawcę następuje w Sklepie w momencie:
  1. Odbioru osobistego przez Zamawiającego
  2. Odbioru Towarów przez pełnomocnika – osobę fizyczną
  3. Odbioru Towarów przez pełnomocnika – firmę kurierską
 3. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży i zwrotu Zamawiającemu w terminie 3 dni wpłaconych środków pieniężnych, pomniejszonych o poniesione koszty przygotowania Towarów i opłacenia pełnomocnika Zamawiającego (firmy kurierskiej).
 4. W przypadku gdy klient udziela pełnomocnictwa firmie kurierskiej, w ramach tego pełnomocnictwa firma kurierska jest uprawniona do udzielenia dalszego pełnomocnictwa swoim pracownikom lub współpracownikom w celu realizacji zamówienia klienta w tym: do odbioru i dostarczenia towaru oraz sprawdzenia wieku osoby odbierającej alkohol, a także innych niezbędnych czynności w tym zakresie. 
 5. W poniższych przypadkach Zamawiający akceptuje dodatkowe koszty za usługi związane z opłaceniem swojego pełnomocnika (firmy kurierskiej):
  1. przekierowania lub zwrotu przesyłek z powodu nieobecności pod wskazanym w Zamówieniu adresem,
  2. przekierowania lub zwrotu przesyłek z powodu podania błędnych lub niekompletnych danych
  3. koszt dodatkowej usługi jest każdorazowo równy wartości kosztu przesyłki, podany przy zamówieniu
 6. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub niekompletności przesyłki dostarczonej Zamawiającemu przez pełnomocnika, Zamawiający powinien złożyć reklamację zgodnie z zapisami w dalszej części Regulaminu.

VIII. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Zamawiający będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od realizacji Zamówienia, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu o umowy.
 4. Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: acorn@debowa.sklep.pl lub drogą pocztową na adres Kaszczor. ul. Koszykowa 5 64-234 Przemęt.
 5. Do oświadczenia, o którym mowa w punkcie powyższym, Konsument powinien dołączyć dowód zakupu Towaru, lub w inny sposób udokumentować zakup Towarów.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu przesyłki innego niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostępny w Witrynie). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Sprzedawca dokonuje zwrotu otrzymanych płatności, po zwrocie przez Zamawiającego Towaru do Sklepu Sprzedającego.
 8. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Konsument może zwrócić Produkt na adres Sklepu.
 9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 12. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do następujących umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  4. w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 13. W przypadku, gdy zamówione Towary nie zostaną odebrane ze Sklepu przez 30 dni kalendarzowych, Sprzedawca zastrzega prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży, informując o tym klienta.

IX. Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Klient ma prawo złożyć reklamację. Możliwe sposoby komunikacji podane są na stronie https://debowa.sklep.pl/kontakt/, sugerujemy zgłoszenie mailem.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Klient powinien dostarczyć Towar do Sklepu wraz z dowodem zakupu.
 3. W zgłoszeniu reklamacyjnym prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, opisu i/lub zdjęć, roszczenia zgłaszanego przez Zamawiającego oraz danych kontaktowych.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Klienta.
 5. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Klient zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Klienta w reklamacji.
 6. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi niezwłocznie po przekazaniu Klientowi informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.
 7. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Zamawiający może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo
  2. odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie
  3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna
 8. Jeżeli Zamawiający jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia. 
 9. Jeżeli Zamawiający będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

X. Odpowiedzialność sprzedawcy

 1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.
 2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego.
 3. Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

XI. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Towaru pełnomocnikowi Klienta (firma kurierska) przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
 5. W razie przesłania Towaru do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej, Zamawiający nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 6. W wypadku Użytkowników nie będących konsumentami Sprzedawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Użytkownikowi stosownego oświadczenia.
 7. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Zamawiajacego nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Zamawiającego nie będącego konsumentem.
 8. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą, a Zamawiającym niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

XII. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest ACORN 2 OAK ul. Koszykowa nr 5 , Kaszczor 64-234 Przemęt.
 2. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że:
  1. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,
  2. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,
  3. udostępnienie danych jest dobrowolne
  4. dane są zabezpieczane w sposób opisany w Witrynie, w szczególności w ramach Polityki Prywatności
 3. Dane osobowe Zamawiających przetwarzane są przede wszystkim na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę, w tym m.in. w zakresie okresu oraz podstaw przetwarzania, praw osób, których dane dotyczą, a także możliwych odbiorców danych, zawiera polityka prywatności zamieszczona w Witrynie

XIII. Newsletter

 1. Użytkownik może zamówić usługę newslettera (subskrypcja). Usługa biuletynu polega na okresowym przesyłaniu na podany adres e-mail newslettera informacyjnego Sprzedawcy oraz wiadomości zawierających treści marketingowe (informacje handlowe) dotyczące Sprzedawcy oraz jego partnerów biznesowych.
 2. Subskrypcja newslettera jest dokonywana poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym (przy zakładaniu Konta) lub poprzez formularz subskrypcji na Witrynie.
 3. Subskrypcja newslettera jest dobrowolna i nieodpłatna. Usługa newslettera jest świadczona przez czas nieoznaczony i Użytkownik może z niej zrezygnować w każdym czasie. W celu rezygnacji z biuletynu wystarczy skorzystać z odpowiedniej opcji widocznej w stopce wiadomości e-mail wysłanej w ramach newslettera.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom w Witrynie i będą wymagały każdorazowej akceptacji Użytkownika wyrażonej przez Użytkownika przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia w Witrynie: https://debowa.sklep.pl
 3. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Użytkowników Witryny, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Użytkownika, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Witryny i możliwość składania zamówienia. Szczegółowe informacje na temat cookies dostępne są w Polityce cookies.
 4. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 5. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.
Shopping Cart