Strona główna \ Regulamin

Regulamin sklepu

 1. Regulamin poniższy reguluje zasady dokonywania Zamówień w Sklepie Internetowym Acorn 2 Oak działającym pod adresem: www.acorn2oak.pl Ilekroć w regulaminie jest mowa o:

   1. Sprzedawcy – rozumie się przez to Sklep Internetowy Acorn 2 Oak z siedzibą w Kaszczorze, gmina Przemęt, przy ul. Koszykowej 5, NIP 923-101-00-61,  REGON 639633621.

  2. Zamawiającym – rozumie się przez to osobę fizyczną (posiadającą co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat), a także osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, posiadającą zdolność prawą i zdolność do czynności prawnej.

  3. Sklepie – rozumie się przez to sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.acorn2oak.pl. Organizator zapewnia dostarczenie Towarów wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  4. Towarze – rozumie się przez to towary oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

  5. Cenie – należy przez to rozumieć cenę brutto Towaru umieszczoną obok informacji o Towarze, nie uwzględniającą Kosztów dostarczenia Towaru. Ceny Towarów znajdujących się w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.

  6. Dostawcy – należy przez to rozumieć podaną w Sklepie firmę kurierską współpracującą ze Sprzedawcą, pracowników Sprzedawcy lub inne osoby upoważnione przez Sprzedawcę do dostarczania Towarów.

  7. Kosztach dostarczenia Towaru – rozumie się przez to koszty ponoszone dla celów dostarczenia Towaru Zamawiającemu zgodnie z dokonanym przez niego Zamówieniem.

  8. Zamówieniu – należy przez to rozumieć zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym Regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej.

  9. Placówce Handlowej Sprzedawcy – należy przez to rozumieć sklepy prowadzone przez Sprzedawcę pod nazwą handlową „Acorn 2 Oak”.

 2. Wysokość cen podana w Sklepie jest wiążąca i nie może być przedmiotem negocjacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmian cen lub odmowy realizacji Zamówienia w przypadku, gdy podana Cena jest wynikiem oczywistej pomyłki.

 3. Informacje podane na stronie internetowej Sklepu Acorn 2 Oak nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Stanowią one zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży i składania ofert przez Zamawiających.

 4.  
 5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w Sklepie po promocyjnych cenach.

 6. Wszystkich Zamawiających w Sklepie obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 

Sklep nie realizuje wysyłek poza granice Polski

Rejestracja i warunki dokonywania zamówień

1.1. Złożenie Zamówienia i dokonanie zakupu Towarów uwarunkowane jest wypełnieniem przez Zamawiającego, w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego (w szczególności podania wymaganych z formularzu danych osobowych, adresu e-mail – wykorzystywanego później jako login – i ustalenia przez Zamawiającego hasła) i wyrażeniem zgody przez Zamawiającego na zawarcie umowy sprzedaży oraz zapoznaniem się i akceptacją regulaminu Sklepu.

1.2. Korzystanie ze Sklepu jest dostępne dla Zamawiającego dysponującego następującym wyposażeniem:

 1. komputer PC;
  b. szerokopasmowe łącze internetowe;
  c. przeglądarka internetowa Firefox lub IE (w wersji 5.5 lub wyższej);
  d. zainstalowana wtyczka Macromedia FlashPlayer oraz włączona obsługa języka JavaScript, ramek i stylów CSS;
  e. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);
  f. aktywne konto e-mail.

  1.3.Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

  1.4. W Zamówieniu Zamawiający może wskazać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT, jeżeli żąda wystawienia faktury VAT.

  1.5. Login i hasło mają charakter poufny i Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

  1.6. Składając Zamówienie Zamawiający akceptuje niniejszy Regulamin. Zamawiający jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające Regulaminu lub wyraźnego przepisu prawa, bez uprzedniej zgody Sprzedawcy jest niedopuszczalne.

  2.1. W razie założenia Zamówienia, Zamawiający otrzymuje e-mail z prośbą o potwierdzenie Złożonego Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest, aby potwierdzić Zamówienie, do postępowania zgodnie ze wskazówkami zawartymi w otrzymanym e-mailu.

  2.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego, np. w drodze kontaktu telefonicznego lub przeslania skanu dowodu osobistego

  2.3. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego.


 2.  2.4. Kupujący i sprzedający zgodnie ustalają, że miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest sklep Acorn2 Oak zlokalizowany i usytuowany w  Kaszczorze przy ul. Koszykowej 5, poczta 64-234 Przemęt


 3.  3.1 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień:
  a. złożonych na nieprawidłowo wypełnionym formularzu,
  b. po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia,
  c. składanych przez Zamawiających, którzy nie przestrzegają niniejszego Regulaminu.

  3.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do uzależnienia realizacji Zamówienia od wpłaty przez Zamawiającego zaliczki, w szczególności w razie zamówienia stosunkowo dużej ilości danego Towaru.

  4.1. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach wybranych przez Zamawiającego spośród godzin określonych w formularzu Zamówienia.

  4.2.Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nie realizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej Sklepu.

  5. Bezpośredni kontakt Zamawiającego ze Sprzedawcą jest możliwy za pomocą formularza na stronie internetowej Sklepu lub telefonicznie na numer telefonu podany na tejże stronie Sklepu.

  6.1. Sprzedawca zobowiązuje się w ramach umowy sprzedaży do realizacji Zamówienia zgodnie z treścią specyfikacji Zamówienia.

  6.2. Sprzedawca dostarcza Towar Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Zamawiający zażądał jej wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do jej wystawienia. Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia.

  6.3.Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

  6.4. Warunki umowy sprzedaży określa niniejszy Regulamin, obowiązujące przepisy prawa oraz indywidualne ustalenia pomiędzy Sprzedawcą a Zamawiającym.

  6.5. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 3 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkim swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

  7.1.W razie wystąpienia braku zamówionego Towaru albo gdy zamówiony Towar jest chwilowo niedostępny, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Zamawiającego przed realizacją Zamówienia.

  7.2. W przypadku, gdy Zamawiający nie wyrazi zgody na realizację Zamówienia w innej formie (w szczególności na zamianę Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie), Zamówienie zostanie anulowane lub jeśli Kupujący wyrazi zgodę, pomniejszone o brakujący Towar.

  7.3. W razie płatności dokonywanej przez Zamawiającego z góry, nadpłata dokonana za Towar będzie zwracana przez Sprzedawcę w drodze przelewu na konto bankowe Zamawiającego lub zwracana na jego kartę kredytową, a ewentualna niedopłata powinna zostać uregulowana przez Zamawiającego przed rozpoczęciem realizacji Zamówienia, zgodnie z informacją uzyskaną od Sprzedawcy. Realizacja takiego Zamówienia nastąpi dopiero po uznaniu przez system Sklepu rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą dopłaty.


8. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru Towaru i zapłaty oznaczonej przez Sprzedawcę Ceny wraz z Kosztami dostawy Towaru.

 

9. Sklep nie realizuje wysyłek poza granicami Polski.

Zasady płatności

1. Dostępnymi w Sklepie formami płatności są:


a. gotówka – zapłata w tej formie może nastąpić przy odbiorze Towaru.

b. przelewem bezpośrednio na podane niżej konto. Nabywca dokonuje wpłaty z góry za zamówiony towar. Z chwilą wpływu należnej sumy na konto sklepu Acorn2oak, towar zostaje wysłany wraz z paragonem pod wskazany adres. Wpłat należy dokonywać na konto:

 mBank 25 1140 2004 0000 3102 7473 8396.

 

 

1.2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za problemy w dokonaniu płatności wynikające z opóźnień zawinionych przez osoby trzecie (banki, kurier).

2. Towary są sprzedawane w opakowaniach zgodnie z przepisami prawa.

3. Koszty dostarczenia Towaru są zależne od wartości Zamówienia i są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia.

 

 
 informujemy, iż wysyłka w przypadku nowych klientów przy zamówieniu opiewającego na sumę większą niż 500 zł jest realizowana po uprzednim wykonaniu przelewu. 

Dostawa

 1. Termin przygotowania i wysłania towaru wynosi od 1 do 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia. Jeżeli jednak zamówienie opiewa na większą liczbę produktów oferowanych przez Sklep (od 10 do kilkudziesięciu / kilkuset sztuk), termin jego realizacji może wydłużyć się do 10 dni roboczych od daty jego złożenia. Wyjątek stanowią produkty, które są w danej chwili niedostępne. W takiej sytuacji Zamawiający jest informowany przez pracownika Acorn 2 Oak o proponowanym terminie dostawy produktu.
 2. Warunkiem wysyłki w w/w terminie jest podanie pełnych danych adresowych Zamawiającego, a w przypadku firm również numeru NIP.
 3. Dostawy są realizowane tylko i wyłącznie za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez Sprzedawcę.
 4. Sprzedawca nie ma wpływu na godziny dostawy przesyłek, które ustala wyłącznie Dostawca, czyli firma kurierska wybrana przez Sprzedawcę.
 5. Dostawca ma prawo wylegitymować osoby odbierające przesyłkę, celem potwierdzenia danych personalnych zamawiającego. Dostawca może odmówić wydania przesyłki osobie NIEPEŁNOLETNIEJ lub osobie będącej pod wpływem alkoholu.
 6. W razie nieobecności Zamawiającego pod wskazanym w Zamówieniu adresem, kosztami związanymi z dodatkową Dostawą zostanie obciążony Zamawiający.

6.1.            Przy dostawie Towaru Zamawiający ma obowiązek sprawdzić, w obecności Dostawcy, czy przesyłka posiada uszkodzenia wynikłe z transportu, czy jest nienaruszona, zgodna z Zamówieniem i potwierdzić Dostawcy odbiór Zamówienia.

6.2.            W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, która została dostarczona przez Dostawcę, Zamawiający powinien odebrać przesyłkę i postępować w sposób określony w rozdziale VI, celem złożenia reklamacji, o której mowa w rozdziale VI poniżej.

7. Dostawca ma prawo poprosić osobę odbierającą Zamówienie zawierające alkohol o okazanie dowodu tożsamości w celu potwierdzenia pełnoletniości. W przypadku odmowy lub niemożności odbioru Zamówienia przez osobę pełnoletnią, Dostawca nie wyda alkoholu.

 

Sklep nie realizuje wysyłek poza granice Polski

Prawo odstąpienia od umowy

Kupujący będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni, bez podawania jakichkolwiek powodów oraz bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż przewidziane przez przepisy prawa. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

   Bieg 14 – dniowego terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się w przypadku umowy sprzedaży Towarów –od objęcia Towarów w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Jeżeli umowa sprzedaży obejmuje wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy (Towaru), partii lub części.

 

     Konsument może odstąpić od umowy, składając Sprzedającemu oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie takie może zostać złożone z wykorzystaniem wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu. Nie ogranicza to uprawnienia Konsumenta do złożenia jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia, w którym informuje o swojej decyzji o odstąpieniu o umowy.

 

     Oświadczenie można złożyć w szczególności wysyłając je w formie elektronicznej na adres e-mail: acorn.zamowienia@gmail.com lub drogą pocztową na adres Kaszczor. ul. Koszykowa 5 64-234 Przemęt.

        Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych Towarów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.

 

    Konsument ma obowiązek zwrócić Sprzedającemu zwracany Towar lub przekazać Towar osobie upoważnionej przez Sprzedającego do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Zwracane Towary należy odesłać na adres: ACORN 2 OAK Kaszczor, ul. Koszykowa 5, 64-234 Przemęt. Do zwracanego Towaru prosimy o dołączenie dowodu zakupu (np. paragon, faktura).

 

     Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.

 

    W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 

    Towary objęte Promocją mogą być zakupione wyłącznie na zasadach określonych w promocji.

 

    Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji w szczególności gdy:

        1. Kupujący nie uregulował zobowiązań wobec Sprzedającego lub naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnych transakcji

        2. Sprzedający nie ma zamówionego Towaru,

        3. Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

 

 

  W przypadku nie Przyjęcia Zamówienia do realizacji, umowa sprzedaży nie zostaje zawarta, o czym Kupujący zostanie poinformowany.

  Kupujący przyjmuje do wiadomości, że:

        1. Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji zamówienia jest ACORN 2 OAK ul. Koszykowa nr 5 , Kaszczor 64-234 Przemęt.

        2. ma prawo dostępu do swoich danych w celu ich kontroli i weryfikacji,

        3. ma prawo wystąpienia w formie pisemnej do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych,

        4. udostępnienie danych jest dobrowolne,

        5. dane są zabezpieczane w sposób opisany na Stronie Internetowej, w szczególności w ramach Polityki  prywatności.

 

    Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający to urządzenie podłączone do sieci Internet wyposażone w przeglądarkę internetową w wersji  umożliwiającej prawidłowe przeglądanie towarów oraz składanie zamówień.

     Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 

     Formularz Zamówienia i Przyjęcie zamówienia do realizacji są przechowywane w formie elektronicznej i zostanie udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

   Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

    Załącznik nr. 1

    Wzór formularza odstąpienia od umowy

    (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

  ACORN 2 OAK Kaszczor. ul. Koszykowa 5 64-234 Przemęt.

  ul. Koszykowa nr 5

  Kaszczor

  64-234 Przemęt

  acorn.zamowienia@gmail.com

Reklamacja

 Na Sprzedającym ciąży prawny obowiązek dostarczenia Towarów bez wad. Kupujący może zgłosić przysługujące mu roszczenia w zakresie wad Towarów w szczególności wysyłając wiadomość e-mail na adres: acorn.zamowienia@gmail.com lub drogą pocztową na adres Kaszczor. ul. Koszykowa 5 64-234 Przemęt. Prosimy o załączenie do reklamacji dowodu zakupu Towaru (np. paragon, faktura). W zgłoszeniu reklamacyjnym, w celu przyspieszenia jego rozpatrzenia, prosimy o podanie przyczyny zgłoszenia, roszczenia zgłaszanego przez Kupującego oraz danych kontaktowych Kupującego.

 1. Sprzedający jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). Jeżeli sprzedany Towar ma wadę, Kupujący może:
 2. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwy Towar na wolny od wad albo wadę taką usunie.

           Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość Towaru z wadą pozostaje do wartości Towarów bez wady. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada Towaru jest nieistotna;

 1. żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedający jest zobowiązany wymienić wadliwy Towar na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego, z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu cywilnego.
 2.      Jeżeli Kupującym jest Konsumentem, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie Towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 3.      Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć wadliwy Towar na następujący adres: Kaszczor, ul. Koszykowa nr 5, 64-234 Przemęt, zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
 4.      Jeżeli Kupujący będący Konsumentem zażąda wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Sprzedający nie ustosunkował się do tegożądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.
 5.      Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wa przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak w przypadku zakupu Towarów przezKonsumenta – bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 6.      W przypadku nieuwzględnienia roszczenia z tytułu rękojmi towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego

Odpowiedzialność sprzedawcy

1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy spowodowane siłą wyższą lub działaniem organów administracyjnych.

2. Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, Sprzedawca nie odpowiada za szkody powstałe w związku z niemożnością użytkowania witryny Sklepu przez Zamawiającego oraz za szkody powstałe w związku z niewłaściwym działaniem, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami operacji lub przekazu, wirusem komputerowym, awarią linii lub systemu. W szczególności, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane zakłóceniami technicznymi poczty elektronicznej zawinionymi przez operatorów sieci telekomunikacyjnej lub wynikającymi z niewłaściwych parametrów technicznych urządzeń elektronicznych używanych przez Zamawiającego.

3.Za wszelkie skutki wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z Regulaminem dokonania Zamówienia przez Zamawiającego, błędnych danych wskazanych w formularzu rejestracyjnym, błędnego adresu Dostawy, całkowitą odpowiedzialność ponosi Zamawiający.

Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w powyższym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

2.Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Sprzedawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Sklepu.

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem jego ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu: www.acorn2oak.pl.

Shopping Cart
Przewiń do góry